csenfrdeitplrues
PO, ST 8:00 - 11:00 a 11:30 - 17:00 hod.
kronika

Původní německá kronika byla po druhé světové válce přeložena a dopisována kronikářem p. Pechánkem, dále kroniku dopisovala paní Petržílková (předsedkyně MNV). Po sloučení Těchlovic s Boleticemi a poté s Děčínem kroniku nikdo nepsal. Dopisování kroniky bylo obnoveno po osamostatnění obce Těchlovice. Kronika je doplněna kreslenými obrázky, články z novin, fotografiemi a podobně. Celá kronika byla nafocena a převedena do digitální podoby. Bohužel celkový objem dat je příliš velký, a proto není vhodný pro umístění na internetu.

     

                           

Zde jsou některé zprávy z obecní kroniky:

1946

 • Dům č.p. 64 zajištěn pro MNV, obec zajistila kamenolom u Jakub pro potřeby obce. MNV věnoval 5 000,-Kč FK Český lev na zřízení a vybavení hřiště.
 • Milířsko bylo ještě obsazeno Němci, MNV proto rozhodl o jejich umístění ve sběrném táboře v Přední Lhotě
 • MNV stanovil poplatky za vodu: 1 osoba 30 Kčs, kůň 35 Kčs, hovězí 25 Kčs, koza a vepř 15 Kčs, zahrádka 20 Kčs. Dále MNV rozhodl zřídit kino a rozhlas.
 • 2.3. byl ustaven sportovní klub „Český lev“.
 • 10.3. začala výstavba fotbalového hřiště, na které pracovali členové sportovního klubu, mládež, zemědělci a Němci, kteří zatím nebyli odsunuti. Celkem bylo převezeno 3000 m3 zeminy. Práce byla ukončeny 30.dubna. Za rok 1946 bylo ještě sehráno 9 přátelských utkání. Sportovní klub pořádal taneční zábavu na silvestra.

1947

 • MNV se přestěhoval z bývalého pivovaru do domu č.p. 64 a v č.p. 38 zřídil klubovnu skautů.
 • Ve sběrném táboře Němců v Přední Lhotě vypukl požár.
 • Skočné za 1 krávu bylo stanoveno na 100,-Kčs a potom zvýšeno na 150 ,-Kčs.
 • Do provozu bylo uvedeno kino, které hrálo ve středu a v neděli.
 • 30.3. porazili těchlovičtí fotbalisté Leštinu 16:0 !!!
 • 7.5. se na Milířsko přistěhoval první Čech.
 • V srpnu byl ustaven sportovní klub „Sokol“, který měl při zahájení činnosti 100 členů.

1948

 • V obci hynou celé chovy slepic, které jsou napadeny slepičím morem.
 • MNV jmenoval „ponocného“, kterým se stal p.Novotný.
1949
 • -Bývalá hospoda č.p. 1 byla věnována SČM (Svazu československé mládeže) pro zřízení klubovny.
 • -MNV rozhodl o zrušení názvů :Přední Lhota, Zadní Lhota, Přerov, Milířsko - vše se bude jmenovat Těchlovice a domy v bývalých částech se přečíslují.
 • -MNV dále rozhodl, že se vybuduje veřejné osvětlení za 12 500,-Kčs. 
 • -MNV přidělil sokolské jednotě bouračky č.p. 20 a 8 v Přerově a č.p. 5 v Přední Lhotě pro získání materiálu k dostavení domku na hřišti.
 • -MNV daroval 7 000,-Kčs na zakoupení pokrokových knih do naší knihovny. Kino je pasivní, chodí málo lidí.

1951

 • V obci žije 624 obyvatel.
 • Na fotbalovém hřišti byly postaveny lavičky pro 300 diváků, ale jinak činnost sportovního klubu upadá
 • V zemědělství se zavádí umělé oplodnění krav, za zimu bylo poraženo 101 vepřů.
 • V obci byla otevřena poradna pro matky s dětmi.

1952

 • Po obci byl vybudován rozhlas za pomoci občanů, kteří na brigádách odpracovali 6 000 brigádnických hodin. ONV považuje vybudování rozhlasu jako černou investici, protože rozhlas nebyl v plánu investic.
 • V budově pošty zahájil provoz každou středu holič, který měl k dispozici 1 místnost.
 • 2.5. byl v Těchlovicích ustaven „Svaz Žen“.
 • Do dětského zemědělského útulku docházelo 11 dětí.
 • JZD připravuje spojení pozemků, rozorání mezí, svoz všech krav do jednoho kravína (u bývalého pivovaru.)

1954

 • Socialistické závazky na tento rok zněly na  5 000 litrů mléka nad plán, 2900 ks vajec a 10 q vepřového masa nad plán.
 • Poměrně aktivní je stále divadelní kroužek, který pořádá 2-3 divadelní představení za rok.
 • KNV rozhodl o převodu hostince v Přední Lhotě do vlastnictví obce.
 • V zemědělském družstvu upadá zájem o společné hospodaření.
 • V Těchlovicích probíhají volby, celkem je 366 oprávněných voličů.

1955

 • 20 března byla vyhlášena „Národní směna“- pracovalo se na likvidaci bouračky bývalé hospody č.p. 1 v Těchlovicích na točně.
 • V obci byl proveden letecký poprach proti Květopasu. Letadlo startovalo z Boletic. Včely museli být uzavřeny na 2-3 dny, aby nedošlo  k otravě.
 • První televizor v obci si zakoupil pan Váňa, ale nepodařilo se mu chytit obraz a proto televizor vrátil.

1956

 • Další televizory si koupili p. Rusňák a p. Kejmar, kteří už obraz měli v pořádku.
 • První zmínka v kronice o Svazu zahrádkářů
 •  5.2. proběhla ustavující členská schůze zahrádkářů v Přední Lhotě..
 • 15.9.-proběhla v Těchlovicích výstava ovoce, kde bylo vystavováno 100 druhů jablek, 40 druhů hrušek a další ovoce a zelenina. Zahrádkáři požádali MNV o 30 arů půdy na zřízení ovocnářské školky a dále o pronájem sadu u Labe.
 • pro stálé problémy bylo dáno JZD do klidu, členové družstva si opět rozdělili dobytek a zásoby a vrátili se k soukromému hospodaření. Družstvo nedovedlo rentabilně hospodařit.

1957

 • Od  1 června již stoupají teploty až na 33 stupňů, v noci na 23.
 • Včelaři dostávají na 1 včelstvo 7 kg cukru po 7 Kčs
 • 16.9.zahájila činnost místní stanice SNB, která měla sídlo v budově MNV č.p. 64.

1958

 • Obliba televizorů stoupá, v Těchlovicích jich máme již 14.
 • Těchlovickou školu navštěvuje 87 žáků a do Boletic jich dojíždí 30.
 • Po delším čase začal opět pracovat sportovní klub a v tomto roce sehrál 9 zápasů. Ve sportovní činnosti vyniká především žactvo a lehká atletika.
 • V Babětíně byly v provozu 2 hospody. V č.p. 126 se pořádali taneční zábavy a plesy. Druhá hospoda byla v č.p. 133(131).
 • -V Babětínské továrně se vyráběly dřevěné části kartáčů, včetně jejich vrtání. Stroje byly poháněny vodním náhonem.

 1959

 • 6.5. byl proveden letecký poprach housenek na dubech .V těchto dnech bylo vedro, včely museli být uzavřeny a proto došlo k velkým ztrátám včelstev udušením. Zahrádkáři pořádali autobusový zájezd do Těchobuzic, kde je státní výzkumná stanice, kterého se zúčastnilo 55 osob.
 • Z vnitrozemí přijíždělo větší množství lidí, kteří zde kupují jablka a hrušky. Ve výkupu bylo vykoupeno 550 q jablek a hrušek. Výkup ovoce fungoval 2 x týdně v budově vedle kravína. Včelaři měli výjimečně dobrý rok, protože silná včelstva dávala až 50 kg medu.
 • Budova místní školy byla osazena novými okny.

1960

 • JZD vysazuje nové ovocné sady u hřbitova a u Přerova. Vysazeno bylo 500 čtvrtkmenů jabloní. Bylo rozhodnuto, že se JZD Těchlovice sloučí s Babětínem, kde bylo 8 členů. V kravíně v Babětíně bude ustájen mladý chovný skot. V Přední Lhotě JZD zahájil stavbu kravína, kde má být ustájeno 50 ks hovězího dobytka.
 • 13.3. byly zahájeny práce na vybudování místa pro otáčení autobusů v Těchlovicích, práce vykonávali především brigádníci, kterých se někdy sešlo 5, někdy 20. V Přední Lhotě se sešla 16-ti členná komise pro výběr místa a vyřešení stavby měnírny.
 • 27.3. Zahrádkáři pořádají výroční členskou schůzi s přednáškou a s ukázkou roubování ve spolkové školce,která se nachází na levé straně cesty na Milířsko.
 • 29.3. JZD dokončilo stavbu kravína v Přední  Lhotě a byl proveden „Slavnostní svod dobytka“ do nového kravína s hudbou. Večer byla na oslavu uspořádána taneční zábava.
 • Účast lidí na veřejném dění byla poměrně vysoká-například na velikonoční zábavě se sešlo pobavit asi 200 lidí,na oslavách 1 máje v Děčíně bylo asi 100 Těchlovických obyvatel. Pro zvýšení politické úrovně občanů bylo rozhlasem vysíláno několik přednášek ,například na témata:“Decentralizace v lidosprávě“,“Celostátní spartakiáda“,“Užitková a škodlivá zvěř“, nebo „Vzorné zásobování pracujících“. Volby v tomto roce proběhli se 100% účastí.
 • 13.5. Vyšlo první číslo „Těchlovických zpráv“, které měli 6 stran tisku a vyšli v nákladu 200 výtisků.
 • Teploty v srpnu vystoupili až na 37 stupňů ve stínu.
 • Úroda jablek a hrušek je odhadována na 30 vagónů. Naložené vagóny vlak odváží do Prahy, Ostravy, Humpolce, J. Hradce, kde se ovoce nedostává. Ještě 21.11. probíhá výkup ovoce, zatím vykoupeno 22 vagónů z toho byly dvě třetiny od JZD a zbytek od soukromého sektoru. Konzum dále nemá o jablka zájem pro nedostatek klecí. Zbytek ovoce se provizorně uskladňuje v pivovarských sklepích.

1961.

 • Vstupujeme do 1 roku 3 pětiletky, kdy bude dosaženo vrcholu socialismu. Další etapou vývoje má být cesta ke komunizmu.
 • 28.1. Zahrádkáři pořádali maškarní ples v Přední Lhotě. Vstup stál 7 Kčs, maska 5 Kčs. Pořádáním plesu vznikl zisk 600 Kčs, za který zahrádkáři koupili půdní frézu.
 • 30.1.Ve výjimečném měsíci i čase 9:00 hod. ráno  se objevila na obloze překrásná duha.
 • Začátkem roku se přebírají nouzově uskladněná jablka, která jsou nakládána do vagónů a vlak je odváží do Maďarska. JZD vysadilo nový sad hrušní celkem 600 nových stromků krajových odrůd.
 •  K 1.3. proběhlo sčítání obyvatel, v Těchlovicích  680 obyvatel. V letech 1945 až 1961 se v Těchlovicích narodilo 217 lidí a zemřelo 80 lidí, sňatků bylo uzavřeno 102 a rozvedeno bylo 10 manželství.
 • Krásné počasí začátkem  března, kdy bylo až 26 stupňů vystřídala 21.3. dávka 10 cm sněhu, ale opět 7.4. byly teploty až 26 stupňů a 13-14.4. až 28 stupňů. Teplé počasí prospívá růstu trávy-27.4. už byla tráva 30 cm vysoká.
 • Pro řízení žní byla ustanovena komise, bude nutno organizovat výmlat ve dne v noci, který probíhá na poli u P. Lhoty, kam se sváží obilí z okolních polí.
 • Pro budovu MNV a okolní domy se buduje kanalizace.
 • V budově č.p. 30 byla pro veřejnost zřízena prádelna.
 • televizorů v obci stále přibývá již je jich kolem 80. Občané ztrácí zájem o kino, které se proto ruší.
 • začátkem listopadu JZD vysadilo nový sad 600 kusů hrušní
 • V okolí se přemnožila divoká prasata, jsou vidět skupinky 10-15 kusů jak chodí pít k Labi. Odhaduje se, že v okolí je asi 50 kusů.2 6 prosince byl uspořádán hon na divočáky, při kterém byly zastřeleny 3 kusy. Největší z nich vážil 120 kg.

1962

 • 8 ledna byla zahájena výluka na železniční trati z důvodu elektrifikace, což způsobuje problémy pracujícím, kteří dojíždí do okolních obcí. Z Těchlovic dojíždí za prací kolem 200 lidí.
 • hostinec v Těchlovicích,který od r.1945 vlastnil p.Nový byl předán „Jednotě“, která ho adaptuje a předá veřejnosti.
 • Projevují se nedostatky v zásobování obchodů potravinami, někteří lidé panikaří a křečkují zásoby z obavy nebezpečí válečného konfliktu  a vyzbrojování Kuby.

1963

 • 4 února projel Těchlovicemi první vlak tažený elektrickou lokomotivou.
 • 11.8 zahrádkáři pořádali autobusový zájezd do Lidic, Ruzyně, Prahy a Průhonic, kterého se zúčastnilo 45 osob. Fotbalisté sehráli přátelský zápas.
 • 6.11. K oslavám VŘSR byl uspořádán lampionový průvod školní mládeže a položení věnců na hroby Rudoarmějců.

1964

 • JZD Těchlovice bylo sloučeno s JZD Boletice a Nebočady.
 • Předseda zahrádkářů p. J Krebs zajistil 170 ovocných stromků,které dovezl z ovocnářské školky v Humpolci.
 • V kostele se občas pořádají bohoslužby ,ale účast je velice slabá. “Několik stařen zůstává věrno církevním obřadům“.
 • Ve volbách zvítězila p.Petržílková, k práci MNV bylo zřízeno 6 komisí..
 • Vysoké teploty v červenci kolem 33 stupňů,18.7. dokonce 40 stupňů , způsobily vyschnutí potoků.
 • Včelaři mají předepsané dodávky medu 2,5 kg na jedno včelstvo.Průměrný výnos medu je 25 kg.

1965

 • Složky Národní Fronty-Svaz žen, chovatelé, Osvětová beseda, Zahrádkáři, Svaz Československo-sovětského přátelství, Český svaz mládeže připravují oslavy 20 výročí osvobození Sovětskou armádou. Vychází 1.číslo Těchlovických novin.
 • 7.3. napadlo 10 cm sněhu a 8.3 dalších 20 cm.
 • 9.5.V rámci oslav 20 výročí osvobození byli vyznamenáni nejlepší občané Těchlovic na slavnostní schůzi. Potom následoval průvod s hudbou k hrobům sovětských rudoarmějců, kde drželi čestnou stráž členové ČSM.
 • Jednotné zemědělské družstvo vykoupilo 697 q sena od občanů, kterým platilo 30 Kčs /1q sena.
 • 10.10. vyhořel kravín v Přední Lhotě, požár asi založili děti.
 • 3.11. Najelo koňské spřežení na spadlé dráty pod napětím. Oba koně byli na místě usmrceni.
 • 3.12. bylo přerušeno televizní vysílání z Bukové hory, protože byl vysílač zrušen požárem. Majitelé 90 přijímačů v Těchlovicích museli čekat na postavení provizorního vysílače.Během požáru kroužili kolem věže 2 helikoptéry, které se pokoušeli zachránit personál vysílače, což se nepodařilo a personál byl zachráněn až po lokalizaci požáru.
 • V Přední Lhotě byl po dlouhé době opět otevřen obchod a hostinec.

1966

 • Naproti nádraží byla dokončena stavba  bytovky.pro zaměstnance měnírny.

1967

 • MNV povolil používání kamenolomu technickými službami Děčín.
 • Začíná stavba rodinného domku p.Stránského a stavba prodejny potravin, probíhá stavba čekáren v Přední a Zadní Lhotě a v Přerově.

1968

 • V celém Československu se zkracuje pracovní týden z 6 na 5 dní.
 • V srpnu příjezd „spojeneckých vojsk“, u nás v Těchlovicích bez větších problémů. Přestává pracovat ČSM a SČSP.

1969

 • Sokol Těchlovice opět obnovuje svoji činnost.

1970

 • Byla dokončena stavba prodejny a zahájen prodej. Bývalá prodejna č.p. 26 byla prodána.
 • Byla založena organizace SSM (socialistický svaz mládeže). Sportovní organizace začala stavbu kabin na velkém hřišti.

1971

 • Po delším čase byla pořádána taneční zábava, jejími pořadateli byl KSČ a SSM.
 • V budově MNV byla dokončena rekonstrukce kanceláří, zasedací místnosti a ústředního topení.
 • Občané Hýl, Debnár a Sláma předali na MNV žádost o stavbu rodinného domku.

1972

 • Začíná stavba nového televizního vysílače na Bukové hoře,původní vyhořel v r. 1965.

1973

 • mateřská školka má větší počet dětí a proto bylo rozhodnuto o jejím rozšíření do celé budovy č.p. 78 ?

1974

 • -JZD Boletice, kam patří i  Těchlovice se spojuje s JZD Malšovice.
 • Svaz žen schválil p. J. Hýlovou jako soudkyni z lidu.
 • Řeší se odvoz popela z obce,protože všechny skládky jsou již plné.
 • Do MŠ nastoupili pouze dva noví žáčci.
 • 17.8. při bouřce zasáhl blesk zříceninu Vrabince a urazil prostřední výstupek. (hlavu).

1975

 • SSM opravuje v Přední Lhotě sál, kde má klubovnu a pořádá diskotéky. Dále byla zahájena stavba koupaliště.
 • 8.května přišlo 201 občanů položit květiny na hroby rudoarmějců, poté byla v Přední Lhotě slavnostní schůze za účasti 159 občanů.
 • V místním kostele probíhá rekonstrukce vnitřních prostor, při které byly nalezeny zajímavé nápisy na  zvonech, tyto nápisy byly uvedeny v příloze kroniky, ale později se ztratili..

1976

 • Teplota 16.února vystoupala na vysokých  plus 17 stupňů.
 • 6.5. Zemětřesení, jehož epicentrum bylo v Itálii bylo pocítěno i v Těchlovicích-byl pozorován pohyb židlí, záclon a nádobí.
 • V celé republice jsou problémy s nedostatkem elektrické energie a proto se šetří i na veřejném osvětlení.

1977

 • 20.5. se nad obcí přehnal mrak, který přinesl písek až ze Sahary. Zůstali po něm žluté skvrny.
 • Rodičovské sdružení dokončuje opravu základní školy, kterou prováděly Zemědělské stavby Ústí nad Labem, ale nedokončili. Díky rodičům byla škola otevřena 1.září.
 • Voda v Labi vystoupala na hladinu 7,9 m a zaplavila silnici u tunelu a v Zadní Lhotě.
 • Jednota pozdě, ale přece začala s opravou hostince v Těchlovicích.

1978

 • 7.ledna vyhořela hospoda v Přední Lhotě, které se říkalo „U Staňků“nebo „Západ“. V prvním patře byl právě ples „dozorčí rady“, při kterém se vznítil trám v komíně. Požár byl zjištěn v 01:15 na poslední chvíli.Stačilo jen aby lidé z domu vyběhli ven a již padal strop na sále. Pojišťovna vyplatila pojistné za vyhořelou budovu 84 000,-Kčs.

1979

 • 17.února málem vyhořela poslední hospoda v obci, příčinou byl opět zazděný trám v komíně. Požár uhasili hosté z hospody. Hospoda je zatím zavřená, protože se nesmí topit do opravy komína. Ještě, že máme zasedací místnost v budově MNV kde je možno pořádat schůze. Oprava budovy hostince dále vázne, nepracuje OSP, ani Jednota, ani občané.
 • V akci „každý občan 1 q sena bylo vykoupeno 900 q sena.
 • V listopadu byla dokončena stavba vodní nádrže (už ne koupaliště). Již při prvním napuštění  nádrže voda unikala  mezi panely a podmáčela pozemky pod nádrží a proto nikdy jako koupaliště využita nebyla.

1980

 • 1.7. zaniká MNV, kde pracoval předseda a účetní. Obec Těchlovice se stává součástí Boletic. Občané se s tím nemohou smířit.
 • Povodí Labe zakazuje skládky u Labe, ale Boletice nemají vozy, ani lidi na odvoz odpadků z Těchlovic.
 • Zahrádkáři zahajují výkup ovoce ve skladu vedle bývalého MNV.

1981

 • Obec Boletice i s Těchlovicemi se stává součástí města Děčína. Zápisy v kronice od této doby chybí, protože kronika ležela na MěNV v Děčíně a nikdo ji nedopisoval.
 • V době sloučení obcí pracovali v obci zahrádkáři, chovatelé, Svaz žen, KSČ, Svaz požární ochrany, SČSP, SSM a Český lev. Občanská vybavenost byla na slušné úrovni, ale nezájmem MěNV upadala činnost zájmových organizací, o domy ve správě MěNV se nikdo nestaral a dále chátraly. Dalším zlomem byl listopad 1989-sametová revoluce. Došlo k rozpadu Národní Fronty, Těchlovice ztratili kontakt s MěNV a činnost v obci dále upadala a vybavenost se zhoršovala.

 1984

 • U cesty na Milířsko byly provedeny dva hloubkové vrty. 1.vrt má hloubku 409,5 m a byla v něm zjištěna teplota vody 14,2 stupně, druhý vrt má hloubku 600 metrů a teplotu 20,4 stupně.

1988

 • Na olympijských hrách v Soulu reprezentovala Československou republiku a Těchlovice  Irena Hýlová. Soutěžila ve sportovní gymnastice.

1996

 • Občanka Těchlovic p. Hrůzová byla zvolena do parlamentu  České Republiky. Zastupovala zde stranu SPR-RSČ.
 • Rozhodnutím MěNV v Děčíně byla zrušena základní a mateřská škola a děti z těchto zařízení byli nuceni dojíždět do okolních obcí. Budovy MŠ, ZŠ a další v majetku MěÚ Děčín chátraly a MěÚ rozhodl o jejich prodeji. To bylo podnětem k ustavení „petičního výboru“ (29.2.), který požádal o zastavení prodeje nemovitostí a připravil referendum pro odtržení obce od Děčína.
 • Referendum proběhlo 29.6.1996. Z 338 oprávněných voličů se zúčastnilo 281 voličů, pro odtržení hlasovalo 194 a proti 69, 10 hlasů bylo neplatných.

1997

 • Na základě proběhlého referenda rozhodlo Ministerstvo vnitra o vzniku nové obce Těchlovice od 1.1.1997. Okresní Úřad připravil volby do obecního zastupitelstva, které proběhly 15.2.1997. První starostkou obce se stala paní Jaroslava Hýlová.

2001

 • Pro vyřešení katastrofálního stavu hřbitovní márnice byla uspořádána veřejná sbírka ,na které se vybralo 10 819,-Kč. Tyto prostředky byly použity na nákup stavebního materiálu na opravu márnice. Stavební práce provedli pracovníci přidělení úřadem práce na veřejně prospěšné práce .Mzdu těchto pracovníků částečně refunduje obci úřad práce a jsou vybíráni z řad uchazečů o zaměstnání.

2002

 • Proběhly volby do poslanecké sněmovny (55%) a 25,26.10. volby do senátu s účastí 20 % voličů. 1. a 2 .11.komunální volby do zastupitelstva obce, do kterých kandidovala 2 občanská sdružení (Obč.sdružení zahrádkářů a Fotbalový klub Český lev.)
 • 29.6. se uskutečnil první autobusový zájezd do Těchlovic u Hradce Králové.
 • byla dokončena rekonstrukce měnírny v Přední Lhotě,došlo k propojení napájení naší a povrlské tratě trakčním napětím 3000 voltů.Z objektu měnírny byl odcizen bagr v hodnotě kolem 1 000 000 Kč. Zloděj si donesl vlastní baterii, pak bagr nastartoval, vysadil lžící bránu a v klidu odjel. Policie pachatele později dopadla.

2003

 • Zásluhou starostky a zastupitelů získala obec poprvé v historii svůj znak a prapor. Při výběru těchto symbolů se vycházelo z historie obce. 6.6. schváleno parlamentem ČR.
 • 7-8.června přijeli na návštěvu obyvatelé Těchlovic od Hradce Králové. Během návštěvy bylo sehráno  přátelské fotbalové utkání, pro zájemce prohlídka zahrady v Nebočadech a večer taneční zábava.
 • 13 a 14. června proběhlo referendum o vstupu ČR do EU.PRO vstup bylo 146 hlasů, proti 66,4 hlasy byly neplatné.
 • Český telekom postavil domek pro telefonní ústřednu vedle přejezdu a uvolňuje prostory bývalého holičství vedle domu č.p.
 •  V kamenolomu probíhá těžba kamene, je zde zaměstnáno 11 lidí. Denní produkce štěrku je okolo 300 tun denně. Komorové odstřely se již neprovádí. Clonový odstřel asi 1x ročně. Kámen je mimo jiné dodáván též na stavbu tunelu a dálnice kolem Ústí do SRN.
 • V listopadu uzavřen jediný obchod  v obci č.p. 120, který byl dán do nedobrovolné dražby. 1 dražba proběhla v prosinci za vyvolávací cenu 550 000,-Kč, ale nepřihlásil se žádný zájemce. Odhadní cena budovy byla 1 050 000,-Kč.

2004

 • Obec prodala nájemní dům č.p. 30 za 100 000,-Kč s věcným břemenem-nový majitel musí v domě mít nájemní byty s regulovaným nájemným po dobu 20 ti let.
 • 17.3. Obec koupila v dražbě bývalou prodejnu potravin č.p. 120 za vyvolávací cenu 470 000,-Kč pro obnovení prodeje potravin v obci. Obec byly jediný zájemce o koupi. Prodejna byla 1.5. otevřena. Pro doplnění služeb otevřena videopůjčovna.
 • 1.5. Česká republika se stala členem evropské unie .Na obecním úřadě je vyvěšena vlajka EU, ale další oslavy se nekonají. Vstup do EU se projevil pouze okrajově  mírným zvýšením cen některých potravin (rýže), ale i mírným snížením cen některého zboží (víno z dovozu.)
 • 29.6. pan L. Beníček vyhrál soutěž velkobřezenského pivovaru „Hledáme pana Zippicha“. Pro soutěž se nechal obarvit a vyhrál nejen svým vzhledem, váhou, ale i v připravených soutěžích. Cena pro vítěze byla 30 000,-Kč a renta 30 piv týdně do konce roku. Cena pro přihlašovatele ( J.Beníčková)je 10 000,- Kč a 15 piv týdně.
 • 17.7. Ke zranění došlo na Vrabinci. Skupina horolezců zde zdolávala jednotlivé skály, při sestupu se pod jedním z horolezců utrhla část skály. Při pádu došlo ke zlomení nohy a dalším lehčím zraněním. Zraněný horolezec musel být snesen přivolanými hasiči. Na místo se pokoušela dostat sanitka po polní cestě z Jakub, ale poškodila si zde podvozek.

Dotace od MMR ČR


Projekt „Oprava místní komunikace 18c
kolem
hřbitova do Přední Lhoty„ byl
realizován za
 přispění prostředků státního
rozpočtu ČR z
programu Ministerstva
pro místní rozvoj.
                                             

Partnerská obec


Těchlovice u Hradce Králové

MŠ Těchlovice

mstechlovice

Živá obec

                                                                                                                                                                                                               

Odběr obecního hlášení

Vyplněním kontaktních údajů souhlasím se zasíláním e-mailů Hlášení obecního úřadu.

Hlášení závad

Chcete-li nahlásit jakoukoliv závadu v rámci katastru obce, využijte našeho formuláře. Kliknutím na tlačítko níže se dostanete na formulář Hlášení závad. Děkujeme předem za spolupráci.

NAHLÁSIT ZÁVADU
© 2003 - 2019 Obec Těchlovice nad Labem. Všechna práva vyhrazena. Tvorba webových stránek pro obce - IVT služby